معرفی

مشخصات فردی

فرهاد تربتی مقدم

نام - نام خانوادگی : فرهاد   تربتی مقدم

پست الکترونیکی : fa_torbati@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حکومت با تخصص در اقتصاد بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کلرمانت

سوابق اجرایی

 مدیر دفتر سمینارها و کنفرانس های دانشگاه

رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

مدیر گروه اقتصاد واحد تهران جنوب

مدیر پژوهشی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : تهران واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

فرهاد تربتی مقدم
فرهاد تربتی مقدم

محل خدمت :
    تهران واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^